CAREERSVILLE

Taith Gyrfa Drwy’r Iaith

Cedron Sion

Helo! Cedron Sion ydw i o Borthmadog yng Ngogledd Cymru. Rydw i’n aelod o weithlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ers fis Chwefror eleni, yn gwasanaethu fel cyfieithydd.

Cedron Sion

Cedron Sion

Bu imi ddechrau ar fy nhaith gydag AaGIC drwy gyfrwng swydd brentisiaeth ymarfer cyfieithu (NVQ Lefel 4) a gâi ei gynnig mewn cydweithrediad â Choleg Gŵyr, Abertawe.  

Yn ddiweddar rydw i wedi cael y cyfle i ddatblygu i rôl lawn amser ond rwy’n cael parhau i ddilyn yr unedau prentisiaeth yn gyfochr â’m swydd ddyddiol er mwyn cael ennill y gymhwyster maes o law. Rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi mwynhau gweithio fel rhan o’r Awdurdod o’r cychwyn cyntaf; mae natur y gwaith yn amrywiol, yn hynod ddiddorol ac addysgiadol.  

Saith mis yn ddiweddarach ac mae gen i fwy o ddealltwriaeth o’r amryfal swyddi a phroffesiynau sydd ar gael o fewn GIG Cymru ac o derminoleg feddygol nag a fu gen i erioed. Fel cyfieithwyr o fewn AaGIC rydym mewn lle breintiedig mewn difrif i gael meithrin ymwybyddiaeth ac adnabyddiaeth o ystod eang o feysydd ynghlwm â sawl adran megis y Gyfarwyddiaeth Nyrsio, Fferylliaeth, Deintyddiaeth a’r Adran Feddygol – sy’n gyfrifol am raglenni hyfforddiant amrywiaeth o arbenigeddau.  

Rydw i wrth fy modd yn cael gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a chael cyfrannu, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, tuag at ei hyrwyddo yn fewnol ac ledled y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Mae ethos iach a chalonogol yn perthyn i amgylchedd gwaith AaGIC o safbwynt y Gymraeg ac o safbwynt pobl a gwerth yr unigolyn fel rhan o uned ehangach.  

Rydw i hefyd yn mwynhau ymgymryd â’r unedau prentisiaeth ac, wrth wneud hynny, yn dysgu llawer am hanfod y proffesiwn cyfieithu a’r sawl haen sy’n perthyn iddo mewn cyd-destunau moesol, ieithyddol, cyfreithiol a diwylliannol-gymdeithasol.  

Fel aelod o adran gyfieithu fechan a chlòs o fewn yr Awdurdod, yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Cymraeg  – rydw i’n falch iawn o’r gwaith gwerthfawr sy’n parhau i gael ei wneud i hybu’r iaith a’r cyfleoedd gyrfaol di-ri sydd ar gael drwy ei chyfrwng.  

Edrychaf ymlaen at weld yr adran yn tyfu ac yn esblygu a bod yn dyst i’r Gymraeg yn dod yn fwyfwy rhan o fywydau staff GIG Cymru a’r boblogaeth ehangach – yn eu gweithleoedd, eu haelwydydd ac yn eu cymunedau.