CAREERSVILLE

Stori Bethany

Bethany - Prentis Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bethany - Swansea Bay University Health Board

Bethany - Swansea Bay University Health Board

Helo Bethany! Dywedwch ychydig wrthym am eich taith gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, beth oedd eich rolau allweddol? 

Dechreuais fel prentis dysgu a datblygu (L&D) gyda’r Bwrdd Iechyd pan oeddwn yn 17 oed gan nad oeddwn yn mwynhau’r coleg. Deuthum i'r ganolfan addysg lle bûm yn helpu i drefnu'r cyrsiau a oedd ar gael iddynt megis y cwrs sefydlu corfforaethol, y cwrs cyn ymddeol, yr hyfforddiant ac Olion Traed. 

Roeddwn yn brentis L&D am tua 8 mis cyn cael cynnig rôl cynorthwy-ydd  gweinyddol yn yr adran israddedig yn Ysbyty Singleton. Helpodd y rôl hon i ehangu fy ngwybodaeth a set sgiliau fel gweinyddwr. Fy rôl i oedd trefnu lleoliadau a sesiynau addysgu ar gyfer myfyrwyr meddygol Prifysgol Abertawe. Fi hefyd oedd pwynt cyswllt y myfyrwyr ar gyfer cymorth bugeiliol, a roddodd y cyfle i mi gymryd llawer mwy o gyfrifoldeb nag o fewn fy rôl flaenorol. 

Pa gymhwyster gawsoch chi fel rhan o’ch prentisiaethau? 

Yn ystod fy amser fel prentis L&D, cwblheais fy nghwrs Gweinyddiaeth Busnes Lefel 2 a helpodd fi i ddeall y sgiliau allweddol sydd eu hangen i ddatblygu fy ngyrfa yn y bwrdd iechyd. Yna, yn ystod fy rôl weinyddol yn Ysbyty Singleton, cwblheais fy nghwrs Gweinyddiaeth Busnes Lefel 3. 

Ffantastig! A yw eich prentisiaeth wedi cael effaith ar eich sefyllfa bresennol o fewn y bwrdd iechyd? 

Ar hyn o bryd, rydw i ar secondiad fel goruchwyliwr ôl-raddedig yn y ganolfan addysg. Rwyf wedi gallu cymhwyso llawer o wybodaeth yn y rôl hon yr oeddwn wedi'i dysgu yn fy mhrentisiaethau blaenorol. 

Allwch chi ymhelaethu ar eich rôl newydd? Ydych chi'n ei mwynhau? 

Mae'r rôl hon yn gam enfawr o rôl cynorthwy-ydd gweinyddol gan mai fi sy'n gyfrifol am oruchwylio tîm. Rôl y tîm ôl-raddedig yw trefnu sesiynau addysgu ar gyfer meddygon iau, hwyluso eu cyfnod sefydlu, darparu cymorth bugeiliol iddynt ar draws y bwrdd iechyd a mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd. Rwy'n mwynhau gweithio yn y tîm yn fawr a chael profiad o ddefnyddio sgiliau newydd fel goruchwylio yn arbennig. 

Ardderchog! Er eich bod wedi ennill llawer o gymwysterau yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a ydych yn gweithio ar rai eraill ar hyn o bryd? 

Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio tuag at gwblhau cwrs Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth  ac rydw i wedi ymrestru ar gyfer carfan Chwefror o’r llwybr i reolwyr.